Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Bài Kinh Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu
( Giọng Nam Ai )


Kể từ hỗn độn sơ khai ,
Chí Tôn hạ chỉ trước đài Linh Tiêu .
Lưỡng nghi phân khí hư vô ,
Diêu Trì Kim Mẫu nung lò hóa sanh .
Âm dương biến tạo chơn thần ,
Lo cho nhơn vật về phần hữu vi .
Mớm cơm vú sữa cũng tay ,
Dưỡng sanh đùm bọc với tài chí công .
Xét vì nhơn vật lẽ đồng ,
Chắt chiu hằng để trọn lòng chung thương .
Chí mong hòa hảo Âm dương ,
Thuận căn theo lối bước đường vẹn chơn .
Mẫu nghi hằng giữ lòng đơn ,
Mảng lo cho trẻ đặng toàn mảnh thân .
Riêng thương Kim Mẫu khóc thầm ,
Biển trần thấy trẻ lạc lầm bấy lâu .
Đôi phen Mẹ luống ưu sầu ,
Cũng vì tà mị dẫn đường con thương .
Đỉnh chung là miếng treo gương ,
Khiến nên trẻ dại lạc đường quên ngôi .
Ngọt ngon trẻ nhiễm mến mùi ,
Trẻ nào có biết khúc nôi đoạn trường .
Ngồi trông con đặng phi thường ,
Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh .
Xưa con không thấu cội nhành ,
Vì đường Đạo bế biệt cành hoa rơi .
Từ con cách mẹ phương Trời ,
Trầm luân khổ hải chơi vơi sóng trần .
Dầu thương nhắm mắt đưa chơn .
Giờ nay gặp lối nghiệt trần giảm tiêu .
Ngọc Hư định phép cũng nhiều ,
Phái Vàng mẹ lãnh dắt dìu con thơ .
Trước kia trẻ vẫn mịt mờ ,
Từ đây mới hẳn ơn nhờ Mẫu Nghi .
Đắc truyền mai mối Tam Kỳ ,
Dưới tay cậy có Diêu Trì Cửu Nương ,
Chín cô đã sẵn lòng thương ,
Mê tân độ chúng bườm trương thoát vòng .
Lục Nương phất phướn truy hồn ,
Tang thương nay lúc bảo tồn chúng sanh .
Bát Nương thật đấng chí linh ,
Cùng chung giáo hóa ân cần lo âu .
Thất Nương khêu đuốc Đạo đầu ,
Nhờ Người gội ánh nhiệm mầu huyền vi .
Môn sanh thiện niệm hằng ngày ,
Cúi xin Kim Mẫu muôn loài cứu ương .
Đệ đầu khấu bái Nương Nương ,
Nén hương đạm bạc xin thương chứng lòng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More